Regulamin serwisu i sklepu internetowego POMYŚLNIK

I. Warunki ogólne

 1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego jest Agnieszka Kabat-Czarnota prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Management Agnieszka Kabat-Czarnota zarejestrowaną w CIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki (NIP: 5531671971, REGON: 072541659) zwanej dalej „Sprzedawcą”. Działalność jest zarejestrowana w Warszawie pod adresem 10-497 Warszawa, ul. Hery 11/112.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, a każda transakcja zostanie potwierdzona wystawieniem faktury.
 3. Ceny produktów znajdujących się w sklepie POMYŚLNIK są podane w złotych polskich z zawierają VAT (są cenami brutto).
 4. Złożenie zamówienia w sklepie POMYŚLNIK jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Składanie zamówienia i czas realizacji

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedawcę, na stronach sklepu internetowego.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy.
 3. Stany magazynowe są uaktualniane każdego dnia roboczego. Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego obsługa sklepu dodatkowo sprawdzi dostępność zamówionego towaru i potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Czas realizacji zamówień wynosi od 24 godzin do 3 dni a w okresach zwiększonej ilości zakupów (Boże Narodzenie, Dzień Dziecka) czas realizacji zamówień może się wydłużyć do 5 dni roboczych. Dni liczone są od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia za pobraniem lub wpłynięcia na konto sklepu POMYŚLNIK zapłaty za złożone zamówienie.
 5. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówień może się wydłużyć ponad ilość dni wskazanych w poprzednim punkcie regulaminu. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 6. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Zamawiającego będą niekompletne lub niepoprawne, zamówienie nie zostanie przyjęte do Realizacji.

III. Dostawa zamówienia i koszty przesyłki

 1. Zakupione produkty wraz z fakturą są dostarczane pod wskazany adres zgodny z formularzem zamówienia.
 2. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz paczkomatów. Zamawiający ma prawo do wyboru sposobu dostawy.
 3. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 4. Sprzedawca informuje mailowo Zamawiającego o realizacji wysyłki zamówionych produktów.
 5. Koszty wysyłki nie są uzależnione od ilości zakupionych przedmiotów. Koszty przesyłki obejmują: zapakowanie przedmiotów, wysyłkę przedmiotów oraz podatek VAT od całości.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówione produkty zostały doręczone w stanie nienaruszonym i kompletnym.
 7. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu: kontakt@pomyslnik.pl przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.

IV. Płatności

 1. Płatność za zamówienie jest możliwa:
 • za pobraniem (przy odbiorze przesyłki na poczcie lub u kuriera)
 • przelewem zwykłym (przedpłata na konto bankowe)
 • płatność on-line (przelewy internetowe, karty płatnicze).
 1. Przy wyborze formy płatności: przelew zwykły, kwotę należności za złożone zamówienie wraz z kosztami wysyłki należy przelać na poniższe konto:

Bank Inteligo 50 1020 5558 1111 1025 2390 0091

Management Agnieszka Kabat-Czarnota, ul. Hery 11/112, 01-497 Warszawa.

V. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz z towarem oraz dowodem zakupu (faktura) na adres: Sklep POMYŚLNIK, Management Agnieszka Kabat-Czarnota, Hery 11/112, 01-497 Warszawa.
 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
 4. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych.
 5. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą (np. towary, których specyfikacja była ustalona indywidualnie dla konsumenta).
 6. Zamawiający odsyła towar na własny koszt.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu towaru przez Zamawiającego. Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

VI. Reklamacje i gwarancje

 1. Wszystkie przesyłki powinny być otwierane i sprawdzane w obecności pracownika firmy przewozowej.
 2. W przypadku, gdy opakowanie, w którym dostarczono przesyłkę nosi znamiona uszkodzenia, prób otwierania lub w przypadku uszkodzonej części towaru, należy spisać protokół szkody.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z pracownikami sklepu telefonicznie (tel. 608-577-687) lub mailowo: kontakt@pomyslnik.pl.
 4. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie do sklepu POMYŚLNIK reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.
 5. Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte minimum roczną gwarancją oraz rękojmią na wady ukryte. Reklamacje towarów są rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku wydłużenia się wskazanego powyżej terminu Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dowód zakupu (faktura), karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Produkty do reklamacji należy przesyłać na adres: Sklep POMYŚLNIK, ul. Hery 11/112, 01-497 Warszawa.
 7. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

VII. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w serwisie i sklepie internetowym POMYŚLNIK Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym POMYŚLNIK prowadzonym przez Management Agnieszka Kabat-Czarnota, ul. Hery 11/112, 01-497 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego przez sklep internetowy POMYŚLNIK.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zarejestrowani użytkownicy sklepu internetowego POMYŚLNIK mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym POMYŚLNIK strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz.271 z późn. zm.). Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z obowiązującymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.